အရည္အေသြးေကာင္း စံခ်ိန္မွီ ၀န္ေဆာင္မႈစိတ္ခ်ရ

ထိုးေဆးပုလင္း  (glass vial)

ကဲ့ေယာက္စာရာဖတ္ႏြတ

အင္ဒတ္စ္ထရီ ကုမၸဏီလစ္မစ္တက္

ကုမၸဏီသည္ ဖန္ၿပြန္မွ ထိုးေဆးပုလင္းထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကုမၸဏီၿဖစ္ၿပီး ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို အၿမန္ဆံုး ၿဖည့္ဆည္းေပးသည္။ အရည္အေသြးၿပည့္၀သည့္ ကုန္ပစၥည္းရရွိေစရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္တိုင္းတြင္ အရည္အေသြးထိမ္းခ်ဳပ္မႈရွိၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ား အခ်ိန္မွီ တင္ပို႕သည္။ ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း အရြယ္အစားမ်ိဳးစံု လက္ခံထုတ္လုပ္ၿပီး ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္အၿပင္ One Stop Service ေခၚ အစအဆံုး တေနရာတည္းမွ ၀န္ေဆာင္မႈအၿပီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အၿခားကုမၸဏီမ်ားမွ ထိုးေဆးပုလင္းဖံုးမ်ားပါ လက္ခံသည္။

ထိုးေဆးပုလင္း

အရည္အေသြးေကာင္း စံခ်ိန္မွီ ၀န္ေဆာင္မႈစိတ္ခ်ရ

အရည္အေသြး : ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္တိုင္း အရည္အေသြးထိမ္းခ်ဳပ္သည္။
စံခ်ိန္မွီ : ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းအားလံုးအား စံခ်ိန္မွီ ထုတ္လုပ္သည္။
၀န္ေဆာင္မႈ : အစအဆံုး တေနရာတည္းမွ ၀န္ေဆာင္မႈအၿပီးေပးၿခင္း One Stop Service
စိတ္ခ် : မိတ္ေဆြကဲ့သို႕ အၾကံေပးသည္။

ထိုးေဆးထည့္ရန္ဖန္ပုလင္းထုတ္လုပ္ၿခင္း၀န္ေဆာင္မႈအား လိုအပ္သည့္အရြယ္အစားအလိုက္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံမွ ေခတ္မီစက္မ်ား အသံုးၿပဳ၍ ထုတ္လုပ္ၿပီး ထုတ္လုပ္သည့္ပုလင္းတိုင္းအား ထိုးေဆးပုလင္းထုတ္လုပ္မႈစံခ်ိန္ ၿပည့္၀ေစရန္အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးအဆင့္တိုင္းတြင္ အရည္အေသြးထိမ္းခ်ဳပ္မႈၿပဳလုပ္သည့္အၿပင္ ထိုးေဆးပုလင္းဖံုးမ်ားပါ ၀န္ေဆာင္မႈေပးၿပီး One Stop Service ၀န္ေဆာင္မႈသည္ ဤေနရာတခုတည္းတြင္ ရရွိႏိုင္သည္။

အေသးစိတ

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအရည္အေသြးထိမ္းခ်ဳပ္ၿခင္း

ကုန္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းအားလံုးအား စိတ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။
ထိုးေဆးပုလင္းတိုင္းအား စစ္ေဆးၿခင္း ခံယူရမည္။

ပုလင္းအၿမင့္၊ အက်ယ္၊ အထူႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းဆြဲအားဒဏ္တို႕ကို ထိုးေဆးပုလင္းလုပ္ငန္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ စံခ်ိန္မမွီေသာပုလင္းအား အသံုးၿပဳႏိုင္ၿခင္းမရွိေစရန္ ၾကိတ္ခြဲပစ္သည္။

အေသးစိတ္

စိတ္၀င္စားပါက

စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္