အရည္အေသြးေကာင္း စံခ်ိန္မွီ ၀န္ေဆာင္မႈစိတ္ခ်ရ

ထိုးေဆးပုလင္း (glass vial)

ထိုးေဆးပုလင္း (glass vial)

စက္ရံုလိပ္စာ

၂၀၅၈၊ (၇) ရပ္ကြက္၊ ဆူကြန္ဗစ္ ၁၀၉
(စန္သိခမ္ ၁၂-၁၄) စမ္ရုမ္ေၿမာက္ပိုင္း၊ စမြတ္ပရာကန္ၿမိဳ႕၊ စမြတ္ပရာကန္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀၂၇၀
ဖုန္း ၀၂ ၁၆၂ ၀၄၇၄
မိုဘိုင္းဖုန္း
                  ၀၈၂ ၅၄၅ ၄၆၃၆
                  ၀၈၂ ၄၁၅ ၆၂၉၇
အီးေမး : KSN1689@gmail.com

လမ္းညႊန္

  • တကၠစီ - ဆူကြန္ဗစ္ ၁၀၉ လမ္းအတိုင္းတည့္တည့္၀င္လာၿပီး လမ္းအဆံုးတြင္ ညာဘက္ေကြ႕ပါ။ “ဂ်ပ္စ္မင္းဟုိတယ္” အထိ တည့္တည့္ေမာင္းၿပီးေနာက္ ညာဘက္ခ်ိဳးပါ။ လမ္းဆံုအထိ ၅၀ မီတာတည့္တည့္ဆက္ေမာင္းပါ။ စက္ရံုသည္ ဘယ္ဘက္တြင္ ရွိၿပီး ဆိုင္ႏွင့္ကပ္လွ်က္ရွိသည့္ တံခါးအနီေရာင္ၿဖစ္သည္။
  • ကိုယ္ပိုင္ကား - ဆူကြန္ဗစ္ ၁၀၉ လမ္းအတိုင္းတည့္တည့္၀င္လာၿပီး လမ္းအဆံုးတြင္ ညာဘက္ေကြ႕ပါ။ “ဂ်ပ္စ္မင္းဟုိတယ္” အထိ တည့္တည့္ေမာင္းၿပီးေနာက္ ညာဘက္ခ်ိဳးပါ။ လမ္းဆံုအထိ ၅၀ မီတာတည့္တည့္ဆက္ေမာင္းပါ။ စက္ရံုသည္ ဘယ္ဘက္တြင္ ရွိၿပီး ဆိုင္ႏွင့္ကပ္လွ်က္ရွိသည့္ တံခါးအနီေရာင္ၿဖစ္သည္။
  • ဘတ္စ္ကား - ဆူကြန္ဗစ္ ၁၀၉ လမ္းေရာက္သည့္ ဘတ္စ္ကားလိုင္းမ်ား
    • ေရာက္သည့္ဘတ္စ္ကားလိုင္းမ်ားမွာ လိုင္း ၂၊ လိုင္း ၂၅၊ လိုင္း ၂၃၊ လိုင္း ၄၅၊ လိုင္း ၁၀၂၊ လိုင္း ၁၂၉၊ လိုင္း ၁၄၂၊ လိုင္း ၅၀၇၊ လိုင္း ၅၀၈၊ လိုင္း ၅၁၁၊ လိုင္း ၅၃၆၊ လိုင္း ၅၄၅၊ လိုင္း ၅၅၂/၁

စိတ္၀င္စားပါက

စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္