အရည္အေသြးေကာင္း စံခ်ိန္မွီ ၀န္ေဆာင္မႈစိတ္ခ်ရ

ထိုးေဆးပုလင္း (glass vial)

History

ကဲ့ေယာက္စာရာဖတ္ႏြတ္ အင္ဒတ္စ္ထရီ ကုမၸဏီလစ္မစ္တက္ (KSN) အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကုန္ပစၥည္းမေရာင္းခ်မီသိုေလွာင္သည့္ သိုေလွာင္ရံုအၿဖစ္မွ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲခဲ့သည္။ မန္းေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ ကြန္ယာရစ္ က်ိရစီရိဖုန္ခ်ိဳင္းသည္ွ လက္ရွိအေၿခအေနမွ ပိုမိုတန္ဖိုးရွိႏိုင္သည့္၀န္ေဆာင္မႈအလားအလာ၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္တည္ေနရာ၊ သြားေရးလာေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အဆင္ေၿပမႈတုိ႕ကို ၿမင္ေယာင္ၿပီး ဖန္ၿပြန္မွ ထိုးေဆးပုလင္းထုတ္လုပ္သည့္စက္ရံုအၿဖစ္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စက္မ်ားစတင္တပ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွ စတင္၍ စက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး ကမၻာ့စံခ်ိန္ရရွိႏိုင္ရန္ ကုန္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ဥေရာပမွ ေခတ္မီစက္မ်ားအသံုးၿပဳ၍ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးအား အဆက္မၿပတ္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈပမာဏ အဆက္မၿပတ္ တိုးလာခဲ့သည္မွာ ယခုအခ်ိန္အထိ ၿဖစ္သည္။


Vission

အၾကီးအကဲမ်ား၏အေၿမာ္အၿမင္ ကဲ့ေယာက္စာရာဖတ္ႏြတ္ အင္ဒတ္စ္ထရီ ကုမၸဏီလစ္မစ္တက္ (KSN) ၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအား AEC ေစ်းကြက္သို႕ ဦးတည္တိုးခ်ဲ႕သြားရန္၊ ကုန္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းတိုင္းအား ၀ယ္ယူသူမ်ားမွ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိေစရန္အတြက္ ယခုေခတ္တြင္ စိတ္ခ်ရေသာ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအရည္အေသြးပိုင္းအား အဓိကထားၿပီး အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသအတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ရာဌာနၿဖစ္ႏိုင္ရန္ ေရွ႕လာမည့္ ၃ ႏွစ္တာအစီအစဥ္ေရးဆြဲ၍ ႏိုင္ငံၿခားေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ အယူအဆ ထားရွိသည္။


Mission

၁၊ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ ၿဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွေစ်းကြက္သို႕ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕ၿခင္းၿဖင့္ ထိပ္တန္းထုတ္လုပ္သူ ၿဖစ္ေစရန
၂၊ ၀န္ေဆာင္မႈစနစ္ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစရန္၊ မိတ္ေဟာင္း မိတ္သစ္မေရြး ၀ယ္ယူသူမ်ားလက္လွမ္းမွီသည့္၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္
၃၊ လူအင္အားအရင္းအၿမစ္အား လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ အဆက္မၿပတ္ တုိးၿမႇင့္ေပးရန


မူ၀ါဒ

ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ေခတ္မီၿပီးအရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ထိုးေဆးပုလင္းၿဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ရာေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းကုမၸဏီ ၿဖစ္ရန္ ဦးတည္၍ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးၿခင္း၊ ၀ယ္ယူသူမ်ား အားရေက်နပ္မႈရွိေစရန္အတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အခ်ိန္မီတင္ပို႕ၿခင္း၊ လူအင္အားအရင္းအၿမစ္ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ၿပဳလုပ္ၿခင္း ရွိသည္။ ကုမၸဏီတြင္ ၀န္ထမ္း ၁၅-၂၀ ေယာက္ခန္႕ရွိၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူသူမ်ားအား ေကာင္းမြန္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈေပးေရးစိတ္ဓာတ္ၿဖစ္ထြန္း ေစရန္၊ ကုန္ပစၥည္းအား ေသခ်ာစြာနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္၊ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ၿပီး အမ်ားအက်ိဳးႏွင့္ ႏိုင္ငံလူမ်ိဳးအက်ိဳးအား အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ ၀န္ထမ္းမ်ား မိမိကိုယ္တိုင္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အၿမဲတမ္း ေလ့လာသင္ၾကားၿခင္းကို အားေပးရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းပို႕ခ်ေပးၿပီး ကုမၸဏီမွ ေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈဖူလံုေရး၊ ၀င္ေငြ ေပးၿခင္း၊ မိမိ၏ကၽြမ္းက်င္မႈအလိုက္ အသက္ေမြးေၾကာင္းလုပ္ငန္းတြင္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစရန္ႏွင့္ တိုးတက္မႈရွိေစရန္၊ က်န္းမာေရးအာမခံ/မေတာ္တဆၿဖစ္ပြားမႈအာမခံ/လူမႈဖူလံုးေရးဌာနအၿပင္ အသက္အာမံခံထားရွိၿခင္း၊ ႏွစ္စဥ္က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးၿခင္း၊ ႏွစ္လည္ႏွင့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အပန္းေၿဖမႈ၊ ပါတီပြဲက်င္းပၿခင္း၊ ႏွစ္သစ္ကူးညစာစားပြဲ ၿပဳလုပ္ေပးၿခင္း၊ ၀န္ထမ္းအားလံုး ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီအဆင့္ရွိေစရန္ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေပးၿခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အား ေခတ္မီလွပ သန္႕ရွင္းၿပီး ေခတ္မီကိရိယာမ်ား ရွိသည့္ ရံုးခန္းၿဖစ္ေစရန္ ၿပင္ဆင္ၿခင္းၿဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဖန္တီးေပးၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ေပးသည္။

ထိုးေဆးပုလင္း (glass vial)

“ထိုးေဆးပုလင္းဟာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆးရံုမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ ပစၥည္းၿဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေစ်းကြက္မွာ ကမၻာ့စံခ်ိန္မွီဖို႕ အေရးၾကီးၿပီး အရည္အေသြးနဲ႕၀န္ေဆာင္မႈမွာ နံပါတ္ ၁ ရွိေစရန္အတြက္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသရွိ ေစ်းကြက္မ်ားသို႕ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ပါတယ္။”

ကြန္ယာရစ္ က်ီရစီရီဖုန္ခ်ိဳင္း
မန္းေနးဂ်င္း ဒါရိုက္တာ

ထိုးေဆးပုလင္း (glass vial)

“ဒီထုတ္လုပ္လုိက္တဲ့ ထိုးေဆးပုလင္းရဲ့ ထုတ္လုပ္မႈအစီအစဥ္၊ စစ္ေဆးမႈေတြက အရည္အေသြး ထုတ္လုပ္ေရးစံခ်ိန္မွီၿပီးေတာ့ ကုန္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းအားလံုးဟာ စစ္ေဆးမႈစံခ်ိန္ ေအာင္ၿမင္ရပါ့မယ္။ အေတြ႕အၾကံဳရွိၿပီး အဆက္မၿပတ္ သင္တန္းပို႕ခ်ေလ့က်င့္ထားတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသူမ်ားမွ စစ္ေဆးၿခင္းေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းတိုင္းကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္”

ႏိုရာ အစေ၀စယ္ရီႏြန
လက္ေထာက္ မန္းေနးဂ်င္း ဒါရိုက္တာ

စိတ္၀င္စားပါက

စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္