คุณภาพ มาตรฐาน บริการ อุ่นใจ

ขวดแก้วบรรจุยาฉีด (glass vial)

History

บริษัท แก้วสารพัดนึก อินดัสตรี จำกัด (KSN) ได้ก่อตั้ง เมื่อ เดือน พฤษภาคม 2557 โดยได้ปรับปรุงโรงงานเดิมที่เป็นเพียง ที่เก็บสินค้ารอการจำหน่าย โดย คุณ กุลญาฤทธิ์ จิรศิริพงศ์ชัย กรรมการผู้จัดการ ได้มองเห็นแนวทางในการบริการให้เกิดคุณค่าได้มากกว่าทีเป็นอยู่ และทำเลที่ตั้งเหมาะสม สะดวกในการเดินทางและติดต่อ จึงปรับปรุง โรงงานให้เป็นที่ผลิตขวด ยาฉีด จากหลอดแก้ว ได้ติดตั้งเครื่องจักรเมื่อ มิถุนายน 2559 และเดินเครื่องครั้งแรก เมื่อ พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา จากนั้นได้พัฒนาและขยายการผลิตอย่างต่อเนื่องจะได้มาตรฐานการผลิตสากล โดยได้ใช้เครื่องจักร ที่ทันสมัยจากยุโรป ในการผลิต และรองรับ กำลังการผลิต ที่มีเพิ่มขึ้นอยางต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน


Vission

วิสัยทัศน์ ของผู้บริหาร ก้าวหน้า มุ่งสู่ตลาด AEC การบริหารงาน ของบรัษัทแก้วสารพัดนึก ( KSN ) ในยุคปัจจุบันนี้ เน้น ไปทางด้านบริการที่อบอุ่น และคุณภาพในการผลิต เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในสินค้าทุกชิ้น และได้วางแนวคิดในการขยายตลาด ไปต่างประเทศ โดยได้วางแนวทางไว้ ในอีก 3 ปีข้างหน้าจะเป็นกำลังการผลิต ในภูมิภาคเอเชียแปซิพิค


Mission

1. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นผู้นำในการผลิต โดยขยายตลาดสู่เอเซีย ตะวันตกเฉียงไต้ อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาระบบการบริหาร และการบริการให้เข้าถึงลูกค้า ให้ครอบคุมทั้งรายเก่าและรายใหม่
3. พัฒนาทักษะการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง


นโยบาย

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ และในภูมิภาคในการจำหน่าย ขวดยาฉีดที่ทันสมัยคุณภาพดี พร้อมบริการหลังการขายที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด และพัฒนาบุคลากร นโยบาย บุคลากร ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานประมาณ 15-20 คนอบรมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า, มีความรู้ในสินค้าเป็นอย่างดี ,มีคุณธรรม เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ เป็นสำคัญ ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองและ เรียนรู้ ตลอดเวลา โดยบริษัทให้สวัสดิการที่ดี รายได้ดี ให้ความมั่นคง และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล มีการประกันสุขภาพ /ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิตเพิ่มเติมจากประกันสังคม, มีการตรวจสุขภาพประจำปี, มีสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ทุกๆ กลางปีและสิ้นปี /งานเลี้ยง ฉลองปีใหม่ พัฒนาความรู้ ภาษาอังกฤษแก่พนักงานทุกคน เพื่อ ความเป็นสากลของบริษัท จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ด้วยการตกแต่งสำนักงานให้ทันสมัย สวยงาม สะอาด มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย

ขวดแก้วบรรจุยาฉีด (glass vial)

"ขวดแก้วบรรจุยาฉีด เป็นสินค้าที่ สำคัญต่อวงการแพทย์และโรงพยาบาล ซึ่งในตลาดประเทศไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับมาตรฐานระดับโลก และสามารถขยายตลาดสู่ ภูมิภาค เอเซียแปซิฟิค เพื่อเป็นสินค้าที่เป็นอันดับ หนึ่ง ทั้งคุณภาพและบริการ"

กุลญาฤทธิ์ จิรศิริพงศ์ชัย
กรรมการผู้จัดการ

ขวดแก้วบรรจุยาฉีด (glass vial)

"กระบวนการผลิต และการตรวจสอบ ขวดยาฉีดที่ผลิตออกมานั้น ต้องได้ คุณภาพ มาตรฐานการผลิตและ มาตรฐานการตรวจสอบ สินค้าทุกชิ้น ผ่าน การตรวจสอบ โดยบุคลากรที่มีประสบการ ที่ได้รับการอบรม และฝึกปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง จนเกิดความชำนาญ จึงมั่นใจในสินค้าทุกชิ้น"

โนราห์  อัศวเสรีนนท์
รองกรรมการผู้จัดการ

สนใจผลิตภัณฑ์

ให้คุณเลือกได้ดั่งใจ