အရည္အေသြးၿပည့္ စံခ်ိန္မွီ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္း

ထိုးေဆးပုလင္း (glass vial)

ထိုးေဆးပုလင္း (glass vial)

ထိုးေဆးပုလင္း အၾကည္ႏွင့္ အညိဳ နံပါတ္ ၃

 • အရြယ္ ၃ မီလီလီတာ ( 3 ml. Vial)
 • ပုလင္းေၿခမွထိပ္အထိ အၿမင့္ ၃၆.၀၀ မီလီမီတာ
 • ပုလင္းအထူ ၁.၀၀ မီလီမီတာ
 • ပုလင္းအရြယ္ ၁၆.၀၀ မီလီမီတာ
ထိုးေဆးပုလင္း (glass vial)

ထိုးေဆးပုလင္း အၾကည္ႏွင့္ အညိဳ နံပါတ္ ၈

 • အရြယ္ ၈ မီလီလီတာ ( 8 ml. Vial)
 • ပုလင္းေၿခမွထိပ္အထိ အၿမင့္ ၄၇.၀၀ မီလီမီတာ
 • ပုလင္းအထူ ၁.၀၀ မီလီမီတာ
 • ပုလင္းအရြယ္ ၂၄.၀၀ မီလီမီတာ
ထိုးေဆးပုလင္း (glass vial)

ထိုးေဆးပုလင္း အၾကည္ႏွင့္ အညိဳ နံပါတ္ ၁၀

 • အရြယ္ ၁၀ မီလီလီတာ ( 10 ml. Vial)
 • ပုလင္းေၿခမွထိပ္အထိ အၿမင့္ ၄၇.၀၀ မီလီမီတာ
 • ပုလင္းအထူ ၁.၀၀ မီလီမီတာ
 • ပုလင္းအရြယ္ ၂၄.၀၀ မီလီမီတာ
ထိုးေဆးပုလင္း (glass vial)

ထိုးေဆးပုလင္းအဖံုး

 • အရြယ္ ၃ မီလီလီတာ၊ ၈ မီလီလီတာ၊ ၁၀ မီလီလီတာ
 • အမ်ိဳးအစား ေရာ္ဘာအဖံုးႏွင့္ အလူမီနီယံအဖံုး
ထိုးေဆးပုလင္း (glass vial)

ကုန္ပစၥည္းအႏၲရာယ္ကင္းေ၀းမ

 • ထိုးေဆးပုလင္းလုပ္ငန္းအား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္မႈရွိေစရန္ ပုလင္းတိုင္းအား အရြယ္အစား၊ အၿမင့္၊ အက်ယ္၊ အထူႏွင့္ ဆြဲအားဒဏ္မ်ားအား စစ္ေဆးၿခင္းခံရမည္။
 • စစ္ေဆးမႈၿပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ စံခ်ိန္မမွီေသာပုလင္းမ်ားအား အသံုးၿပဳၿခင္းမွကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ၾကိတ္ခြဲပစ္သည္။
 • သတ္မွတ္ထားသည့္ DRAWING အလိုက္ SPEC စစ္ေဆးၿခင္းၿဖင့္ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈစံခ်ိန္ၿပည့္သည္။
 • ပုလင္းအၿမင့္၊ အထူ၊ အက်ယ္ႏွင့္ အရြယ္အစားတို႕ကို ကိရိယာသံုး၍ တိုင္းတာသည္။
  • ဗားနီးယား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အၿမင့္ တိုင္းတာရာတြင္ သံုးသည္။
  • မိုက္ခရိုမီတာ အက်ယ္ တိုင္းတာရာတြင္ သံုးသည္။
  • Thickness အထူတိုင္းတာရာတြင္ သံုးသည္။
  • ဆြဲအားဒဏ္တိုင္းကိရိယာ ပုလင္းဆြဲအားဒဏ္တိုင္းတာရာတြင္ သံုးသည္။
 • APPARANCE အၿပင္ဘက္အား ကြဲေၾကာင္း အက္ေၾကာင္းႏွင့္ ပုလင္းတြင္ကပ္ေနသည့္အညစ္အေၾကးမ်ားကို မ်က္စိၿဖင့္ စစ္ေဆးသည္။

စိတ္၀င္စားပါက

စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည